Aspectes comptables: obertures i tancaments d’exercicis; assessorament i formació del personal administratiu; utilització de les eines informàtiques; consultes tècniques en relació amb el pla de comptabilitat.

- Documentació relacionada amb el Consell Català de l’Esport, Institut Barcelona Esports, Diputació o d’altres institucions: presentació de comptes anuals; justificació de despeses subvencionades.

- Consultes en general: ajut en l’elaboració i seguiment de pressupostos; organització administrativa; tresoreria.

- Consultes sobre l’ús d’eines informàtiques de gestió per tal de facilitar i modernitzar processos habitualment lents i pels quals no es disposa de personal amb total dedicació.

 

Marc legal