Us proposem fer un repàs sistemàtic del que cal fer quan s’arriba a la Presidència d’una entitat, quins aspectes cal tenir molt presents, quines solucions diferents li podem donar, quines eines poden ser més eficients, com ho tenen resolt algunes entitats i clubs esportius de Catalunya.

Objectiu: posar en comú un “full de ruta” per qui arriba a la Direcció d’una entitat o club esportiu i quines eines ens poden facilitar la feina. Encetar un debat amb aportacions de dubtes i solucions.

Marc legal:

-Legislació que ens afecta.

-Responsabilitat civil.

-Protecció de dades.

-Signatura digital.

-Règim documental de l’entitat o club.

-Cens d’Organitzadors d’Activitats Físic-Esportives en el Medi Natural.

-Registre oficial de Professionals de l’Esport.

-Adaptació i modificació dels estatuts. Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

-Contracte de voluntariat.

-Com convocar una assemblea i unes eleccions.

Marc fiscal:

-Domicili.

-Situació fiscal actual.

-Obligacions fiscals: declaracions IVA, Llei 27/2014 sobre l’Impost sobre Societats, IRPF.

Llei de Professions (tècnics d’esports).